Avtal Företag

1. Definitioner, förklaringar och avtalets godkännande

Med ”JobbGeneratorn” menas den programvara som licensieras av Byggfiler AB Org. nr. 556948-5435 till kunden genom Optimeras försorg. Avtalet: Avser det fullständiga avtalsförhållandet mellan Kund och JobbGeneratorn.
Med ”Optimera” avses Optimera Svenska AB, Org. nr. 556193-8134.
Optimera är i förhållande till Kunden att betrakta som säljare av programvaran JobbGeneratorn. Med ”Kund/Kunden” avses den fysiska eller juridiska person som ingått Avtalet. Med ”Tjänsten” avses den produkt eller tjänst som Optimera erbjuder Kund genom detta Avtal.

Detta avtal godkänns i sin helhet av Kunden när denne undertecknat nedanstående bekräftelse.

2. JobbGeneratorns ansvar

Optimeras ansvar enligt detta avtal är begränsat till högst det belopp som Kunden betalat för tjänsten. Optimera är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Kunden och köpare av Kundens tjänster eller varor.
Kunden ansvarar för att annonser, reklam och länkad information där JobbGeneratorn förekommer är riktiga och inte strider mot lag, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. Kunden är skyldig att ersätta skada som förorsakas Optimera och Byggfiler AB genom att Kunden inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.
Skadeståndet omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt varje ersättning som JobbGeneratorn får utge.
Optimera har rätt att utan förvarning radera annonser samt logotyper om innehållet anses olämpligt som har lagts in på JobbGeneratorns hemsida. JobbGeneratorn äger rätt att sprida innehåll från webbsidan www. jobbgeneratorn.se till samarbetande företag/webbsidor. Syftet med detta spridande är att samarbetet ska främja de som använder JobbGeneratorn.

3. Betalning

Priset för programvaran till JobbGeneratorn regleras genom gällande prislista och anges exklusive mervärdesskatt samt exklusive andra enligt lag tillkommande skatter eller pålagor. Betalning kan också ske med Proffsklubbspoäng.

Optimera äger rätt att överlåta fordringar enligt detta avtal.
Optimera äger också rätt att överlämna förfallna fordringar till inkasso om betalning inte sker senast på förfallodagen. Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. Kund är skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader.
Optimera äger även rätt att efter påminnelse tillfälligt avbryta Tjänsten tills dess Kund fullgjort sin betalning. Vid utebliven delbetalning äger Optimera rätt att direkt fakturera hela det avtalade beloppet.
Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. Användande

Tjänsten/Servicen får endast brukas av Kund. Kund får inte ge tredje part tillgång till Tjänsten/Servicen. I händelse av att Kund bryter mot detta villkor äger Optimera rätt att kräva utebliven ersättning från Kund samt, alternativt stänga av kund från Tjänsten.
Kund är skyldig att se till att Tjänsten som kunden licensierar är anpassad till de projekt som de används till. Optimera ansvarar inte för några eventuella fel i andra produkter eller tjänster som Kunden använder tillsammans med Tjänsten eller som Tjänsten kan komma att påverka. Kund skall under hela avtalsperioden med Optimera inneha F-skattsedel. Alla rättigheter till text och bildmaterial på hemsidan jobbgeneratorn.se tillhör Optimera.

Hemsidan jobbgeneratorn.se utnyttjar cookies för att behålla information om enskilda användares aktiviteter på hemsidan. En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator och som innehåller information. Cookies används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren. Det finns två typer av cookies.
Den ena typen sparar en fil permanent på användarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen.

Den andra filtypen kallas sessionscookies. Under tiden användaren besöker en webbsida, skickas cookien mellan användarens dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis då användaren följer en anbudsförfrågan. Sessionscookies lagras inte permanent på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

5. Reklamation

För att kunna göra gällande fel i Tjänsten som upptäcks av Kunden, måste felet reklameras skriftligen till Optimera inom sju (7) dagar från det att felet uppstod.

6. Force majeure

Part är befriad från ansvar och eventuellt skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig, naturkatastrof eller fel i större tele- eller datanät.

7. Konkurs

Optimera äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden har försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd. 

8. Överlåtelse

Avtalet med därtill hörande Tjänst får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från Optimera. Optimera har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Optimera har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.

9. Ändringar

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om inte annat specificerats i Avtalet.
Det åligger Optimera att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om förändringar i avtalet. Om förändringen av Avtalet är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft.
Sådan uppsägning ska ha kommit Optimera tillhanda före förändringens ikraftträdande. Ändringar till detta avtal ska ske skriftligen.

10. Sekretess

Parterna förbinder sig att inte avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet eller på annat sätt att betrakta som konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av parts anställda till utomstående. Material eller uppgifter som Optimera erhåller från Kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att beakta som konfidentiella.

Optimera äger även rätt att använda av Kund tillhandahållna uppgifter så som, men inte uteslutande, namn, adressuppgifter och telefonnummer i syfte att tillhandahålla produktinformation och marknadsmaterial eller motsvarande om Kund inte särskilt har begärt att uppgifterna ska skyddas.

11. Avtalsperiod

Avtalet ingås för period om tolv (12) månader. För Tjänsten och detta Avtal gäller att uppsägning skall ske skriftligen senast en (1) månad före avtalsperiodens utgång. I annat fall förlängs avtalsperioden automatiskt i perioder om tolv (12) månader, om inte annat skriftligen avtalats.

12. Tillämplig lag och tvist

För Avtalet skall svensk lag tillämpas. Tvist rörande Avtalet skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av svensk allmän domstol, med Ystads tingsrätt som första instans.